REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://czasy-prl.com  - OBOWIĄZUJE OD 25.12.2014


§ 1 Wstęp
1. Sklep internetowy http://czasy-prl.com

  dostępny pod adresem: http://czasy-prl.com


prowadzony jest przez KOSZULKOLANDIA , Przemysłowa 78, 43-100 TYCHY NIP: 6462629764, REGON: 240378037
2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym:
KOSZULKOLANDIA, ul. Przemysłowa 78 , 43-100 Tychy, telefonicznie za pośrednictwem infolinii: 32 750 19 90
( opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient ),
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : biuro@koszulkolandia.com
3. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.
Zbiór danych osobowych został zgłoszony Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§ 2 Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w Sklepie;
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
4. Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie.
Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów)
i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);
5. Kurier – Paczkomaty InPost – Poczta Polska – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;
6. Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
7. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego KOSZULKOLANDIA;
8. Sklep - platforma e-commerce KOSZULKOLANDIA.com za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie,
oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;
9. Siedziby firmy KOSZULKOLANDIA – tzn. punkty stacjonarne Sprzedawcy pod szyldem KOSZULKOLANDIA,
których lista znajduje się pod adresem http://koszulkolandia.com/webpage/kontakt.html , w których możliwa jest realizacja usługi dostawy
i odbioru osobistego Produktów, a także dokonywanie zwrotów ( odstąpienie od Umowy Sprzedaży) lub reklamacji Produktów zamówionych w Sklepie;
10. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu,
będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz . 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem:
http://koszulkolandia.com/webpage/regulamin.html oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku .PDF i sporządzić jego wydruk.
3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta
wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box.
Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.
5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej
i wybranych państ przez Sprzedawcę . Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
7. Utrwalenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie
Klientowi na podany adres poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie
do przesyłki zawierającej Produkty wydruku warunków sprzedaży i faktury VAT.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu
1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe
oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję
„Moje konto – Zarejestruj ” dostępną na stronie internetowej Sklepu. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy.
Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie
Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych Klienta
wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzeniu przez Klienta ( za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box ) zgody na ich
przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem
Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.).
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.
W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta ( za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box ), jego dane osobowe będą przetwarzane
i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych.
3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się
w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: http://koszulkolandia.com/webpage/polityka-prywatnosci.html
4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania
oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia
Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania
Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych
oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem,
Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje
o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć
login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta,
Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast
Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§ 5 Składanie oraz realizacja Zamówień
1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:
a) on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;
b) telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu, w godzinach jej pracy tj. w dni robocze: 9.00 – 17.00 ;
2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.
3. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ZAMÓW” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych,
korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rozmiar, kolor, ilość);
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);
c) wybranej metody płatności;
d) sposobu i adresu dostawy Produktów;
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ZAMÓW”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail : „Oczekuje na realizację” zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje
decyzje o sposobie jego realizacji ( częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia ).
7. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail: „Zamówienie przyjęte do realizacji”.
8. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich
danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
c) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;
d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa,
przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności
takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywa nie się pod inną osobę;
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień złożonych przez Klientów niezgodnie z §5 ust. 9 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.
10. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamawiania, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce.
W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy .
11. Nadruki wykonujemy metodami flex, flock, eco-solwent, dtg - nadruk bezpośredni, sitodruk. W przypadku nadruków gdzie ma miejsce praca ręczna tj. ręczne
wybieranie materiału eco-solwent, flex, flock, projekty powinny mieć odpowiednio przygotowaną grafikę wektorową. W przypadku występowania drobnych elementów,
są one automatycznie pogrubiane do poziomu możliwości produkcyjnych. Nie ma możliwości wykonania elementów bardzo małych i cieńkich bez korekty.
100% odwzorowanie dają takie metody jak DTG, sitodruk czy eco-solwent po konturze.
12. W przypadku zamówień firmowych w trybie expres doliczamy 30% wartości każdej sztuki do ceny podstawowej. Zamówienie EXPRESS to zamówienie
od 30 sztuk znakowania odzieży w terminie 1-3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. O dodatkowym koszcie klient jest przed złożeniem zamówienia informowany przez pracownika Sklepu.
13. Zamówienia indywidualne tj. nadruki z własnym logo, napisem, zdjęciem itp. wykonujemy na markach odzieżowych firm , w pierwszej kolejności Fruit off the Loom ,
Gildan , Stedman, Sg , Adler , Nordic , Sitotex - towar może różnić się ceną w przypadku braku wyboru przez klienta marki wybór następuję losowo.
14. Jeśli nie określiłeś parametrów towaru ( kolor, rozmiar, rodzaj nadruku itp.) jaki chcesz otrzymać w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia wysyłamy
towar zastępczy w tej samej cenie co zakupiony towar zgodnie z Art. 12 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

§ 6 Ceny
1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich, przy wyborze także w walucie euro, dolar amerykański, korona czeska,
rubel rosyjski oraz funt angielski i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.
2. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 7 Dostawa oraz formy płatności
1.Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera.
3. Sprzedawca na życzenie Klienta, umożliwia realizację usługi dostawy zamówionych Produktów na koszt Sprzedawcy do wybranej przez Klienta siedziby firmy
KOSZULKOLANDIA oraz ich odbioru osobistego przez Klienta. W tym wypadku dopuszczalną metodą płatności jest metoda wskazana w § 7 ust. 4 lit. b) pkt. (i)
Regulaminu. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości odebrania zamówionego Produktu drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamówiony
Produkt będzie oczekiwał w wybranej siedzibie firmy KOSZULKOLANDIA nie krócej niż 7 dni licząc od dnia poinformowania Klienta o możliwości jego odbioru.
4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za zamówione Produkty:
a) przedpłatą przed wydaniem Produktów Klientowi – płatności wykonywane są za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych:
- DotPay ( przelewy on-line, karty płatnicze ), którego operatorem jest Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 72;
- PayPal, którego operatorem jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą L-1150 w Luksemburgu;
- PayU, którego operatorem jest PayU SA , ul. Grunwaldzka 182,60-166 Poznań
- innych akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności;
b) w momencie odbioru Produktów przez Klienta:
- gotówką, bonem płatniczym w przypadku odbioru Produktów własnym staraniem w siedzibie firmy KOSZULKOLANDIA;
- gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi kurierskiej świadczonej przez Kuriera ( Zamówienia „za pobraniem” );
5. Koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia w koszyku.
6. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności przedpłaty wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja
Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.
7. Termin realizacji i produkcji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy
Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji Zamówienia może się wydłużyć do 3-4 dni roboczych.
W każdym jednak przypadku zgodnie z art. 543 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli Klientem jest Konsument Sprzedawca obowiązany jest wydać mu Produkt,
nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
8. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
9. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.

§ 8 Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Konsumenta
osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów. W przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane w ramach Zamówienia osobnymi
przesyłkami termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia w posiadanie Produktów dostarczonych w ostatniej przesyłce.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem: KOSZULKOLANDIA, ul.Przemysłowa 78, 43-100 Tychy ,
( z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy
Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca zwraca konsumentowi koszta towaru nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.
Przy wymianach i nieuzasadnionych zwrotach (brak wad fabrycznych towaru) koszt wysyłki w obie strony pokrywa KUPUJĄCY .
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na rachunek bankowy Klienta, do czasu otrzymania Produkt. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:
KOSZULKOLANDIA, ul. Przemysłowa 78, 43-100 Tychy ( z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”) lub zwróci Produkty do wybranej przez Klienta siedziby firmy KOSZULKOLANDIA.
9. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Prawo zwrotu towaru nie dotyczy towaru na zamówienie zgodnie z art. 38.3 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r,, poz.827). Sklep dokonuje wymiany tylko nieużywanych towarów (nie dotyczy towarów na zamówienie.


§ 9 Reklamacje dotyczące Produktów
1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
2. Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556 - 576.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną ( rękojmia ).
4. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: Koszulkolandia, ul.Przemysłowa 78, 43-100 Tychy
( z dopiskiem: „REKLAMACJA” ) lub dostarczyć Produkt bezpośrednio do dowolnej siedziby firmy KOSZULKOLANDIA. Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu
( np. kopię paragonu lub faktury VAT ) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi. Klient może skorzystać z wzoru druku reklamacyjnego,
który jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce: koszulkolandia.com.pl/zwroty/FormularzWYMIANY-ZWROTU-KOSZULKOLANDIA.pdf
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.
6. W przypadku wykonywania nadruku metodą termoflex, termoflock, termosolwent - na odzieży - mogą wystąpić ślady płyty grzewczej po wgrzaniu nadruku - ślad ten znika zazwyczaj po pierwszym praniu.
Spowodowane jest to zmianą kierunku włókien w materiale. Włókna te zapadają się pod wpływem wysokiej temperatury. Intensywność zależy od jakości materiału, im lepszy tym efekt ten jest mniej widoczny.
Najsilniej narażone są na to materiały polarowe , poliestrowe, wiskozowe, satyna, aksamit, oraz zamsz. W przypadku wykonania nadruku na polarze czas powrotu włókien do swojej pierwotnej postaci trwa do kilku prań
- dlatego w tym przypadku zalecany jest w większości przypadków haft.
7. Gdy pomyłka zajdzie z naszej winy ( np. zły rozmiar, kolor itd.) zobowiązujemy się do wymiany towaru na nasz koszt w terminie 14 dni od daty zwrotu przesyłki.

§ 10 Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną
1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:
a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub 7 nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub
b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;
e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;
4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Koszulkolandia, ul.Przemysłowa 78, 43-100 TYCHY lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: import@koszulkolandia.com . W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko,
adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
6. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

§ 11 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku
dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków U mów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego,
Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się
w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez
Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu
drogą elektroniczną ( na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej ), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie
Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego
Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.